Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website en als cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe er binnen de praktijk alles gedaan wordt om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden.

Hieronder staat beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

a. Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.wijnanda.eu worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt WIJNANDA, die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

b. Veiligheid
Bij trajecten worden een aantal medische en persoonlijke gegevens (allergieën, medicijngebruik, contactpersoon en overige belangrijke gegevens in geval van nood) gevraagd, die belangrijk kunnen zijn bij noodgevallen. Deze informatie wordt opgeslagen in het cliëntdossier.

c. Cliëntdossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, een scan van de counsellingsovereenkomst, een cliëntenkaart, sessieverslagen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, van jou heb gekregen en zijn vastgelegd door een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Het dossier is beveiligd door WIZZ en alleen voor mij toegankelijk middels wachtwoorden. Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van de kwaliteit van het traject .

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

• de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Daarna zal het worden verwijderd.

Het cliëntdossier is beveiligd door WIZZ software en service. Zie ook hun privacyverklaring. https://www.wizz-software.nl/privacyverklaring-van-wizz-software-en-service . De computer is beveiligd.

d. Communicatie via email
Als je een een e-mail stuurt naar info@wijnanda.eu, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

e. Overige doeleinden

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van WIJNANDA. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden

Wanneer jouw werkgever het traject bekostigd, kan het zijn, dat hij een verslag wil zien van de resultaten. Daarnaast kan het in het belang van jou en/of je traject zijn, dat er communicatie plaatsvindt met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou. Een evaluatiegesprek of eindgesprek met jouw werkgever vindt alleen plaats in jouw aanwezigheid.

Wanneer je cliënt bent van WIJNANDA dan heeft de boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens zodat hij in opdracht van WIJNANDA de BTW-aangifte en jaarcijfers kan verzorgen.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.WIJNANDA eenmansbedrijf
KVK 67470106

Deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 03-04-2019